:: منابع کنکور کارشناسي ارشد گرايشات کشاورزي و منابع طبيعي
منابع کنکور کارشناسي ارشد گرايشات کشاورزي و منابع طبيعي
توجه : علاوه بر جزوات زير تمامي جزوات مربوت منابع کنکور ارشد رشته هاي کشاورزي و منابع طبيعي که نام ان در ليست ذکر نشده است از طريق ما قابل تهيه ميباشد.
زراعت و اصلاح نباتات
نام جزوه نام استاد
1. زراعت عمومي ميراب زاده
2. زراعت نباتات روغني ميراب زاده
3. ديم كاري دكتر جهانسوز
4. بيماري هاي گياهي دانه روغني دكتر اخوت
5. كشت گياهان علوفه اي دكتر چايچي
6. خواص بيوفيزيكي محصولات كشاورزي دكتر طباطبايي فر
7. كنترل علفهاي هرز دكتر رسول زاده
8. اصلاح نباتات زراعي دكتر محمدي
9. ژنتيك مولكولي دكتر بوشهري
10. تجزيه آماري دكتر طالعي
توجه: تهيه هرگونه جزوات ديگر مورد نياز كه اسامي آنها در ليست نمي باشد با ذكر نام اساتيد مربوطه امكانپذير مي باشد.
ترويج
نام جزوه نام استاد
1. خواص فيزيكي و مكانيكي محصولات كشاورزي دكتر طباطبايي
2. روانشناسي تربيتي دكتر رضوانفر
3. توسعه اقتصادي دكتر كلانتري
4. نوآوري دكتر حجازي
5. مديريت ترويج و آموزش كشاورزي دكتر محمدي
6. تاريخچه ترويج و آموزش كشاورزي در جهان جزوه دانشگاه تهران
7. فناوري اطلاعاتي ارتباطي در ترويج دكتر فمي
8. توسعه پايدار روستايي دكتر فرج الله حسيني
9. آمار داده هاي پردازي دكتر فمي
10. سنجش و اندازه گيري دكتر فمي
11. زبان تخصصي دكتر رضوانفر
12. اقتصاد سنجي دكتر سلامي
13. مدل هاي ارتباط و اجزاي آن جزوه دانشگاه تهران
14. مديريت و منابع انساني جزوه دانشگاه تهران
15. سازمان هاي غيردولتي و مشاركتهاي مردمي دكتر اسدي
16. روش شناسي تحقيقي دكتر رضوانفر
17. فناوري آموزشي دكتر مختاريان
18. مديريت و منابع انساني لاتين

علوم دامي
نام جزوه نام استاد
1. پرورش گاوهاي شيري دكتر نيكخواه
2. تشريح و فيزيولوژي دام لاتين (عمومي)
3. مدل هاي خطي در اصلاح دام جزوه دانشگاه تهران
4. جوجه كشي (مرغداري كشوري) جزوه دانشگاه تهران
5. وضعيت توليد شير و گوشت قرمز در برنامه چهارم توسعه دكتر مردادي
6. ناهنجاري متابوليكي دكتر زاغري
7. تغذيه طيور دكتر يزدي
8. تغذيه نشخواركنندگان جزوه دانشگاه تهران
9. ژنتيك حيواني (اصلاح دام) دكتر اردشير نجاتي و صانعي
10. روش تحقيق جزوه دانشگاه تهران
11. پرورش بز دكتر يزدي
12. جوجه گوشتي جزوه دانشگاه تهران
13. فيزيولوژي رشد (كتاب لاتين)
14. اصلاح دام (تكميلي) استاد پاكدل (لاتين)
15. پرورش گاوهاي شيري دكتر نيكخواه
16. هورمون شناسي جزوه دانشگاه تهران
17. دامپروري عمومي دكتر زاغري
18. تشريح و فيزيولوژي دام دكتر ملك شاكري
19. رفتارشناسي حيوانات اهلي جزوه دانشگاه تهران
20. تغذيه تكميلي (كتاب لاتين)
21. تئوري مدل هاي خطي (كتاب لاتين)
22. تغذيه طيور استاد شيرازاد
23. روش هاي پيشرفته آماري دكتر مرادي

منابع طبيعي
نام جزوه نام استاد
1. خاكهاي مناطق خشك و نيمه خشك دكتر جعفري
2. هيدرولوژيك دكتر مهدوي
3. قوانين مديريت و محيط شيلات دكتر شامخي
4.سنگ شناسي دكتر فيضي نيا
5. جاده سازي دكتر مجنونيان
6. آناليز سيستم ها استاد ساروي
7. خاكشناسي عمومي دكتر جعفري
8. قوانين و مقرارت شيلات دكتر شامخي
9. رياضيات مهندسي دكتر ميرزايي
10. شناخت هوا و اقليم جزوه دانشگاه تهران
11. نكات كليدي ماهي شناسي دكتر مروي برنا
12. مبارزه بيولوژيك با فرسايش دكتر جعفري
13. تبادلات فسفر و نيتروژن در استخرهاي پرورش ماهي جزوه دانشگاه تهران
14. اكوسيستم مناطق بياباني جزوه دانشگاه تهران

باغباني و گياهپزشكي
نام جزوه نام استاد
1. باغباني عمومي دكتر نادري
2. گلكاري دكتر نادري
3. طراحي پارك و پارك سازي دكتر جاني پور
4. بيوشيمي دكتر بابالار
5. سبزي كاري خصوصي دكتر كاشي
6. اصلاح سبزي دكتر كاشي
7. ميوه هاي گرمسيري (خرما) جزوه دانشگاه تهران
8. فيزيولوژي گياهي دكتر مستوفي
9. فيزيولوژي پس از برداشت دكتر بابالار
10. مبارزه بيولوژيك (IPM) دكتر طلايي
11. آفات مهم درختان ميوه دكتر سراج
12. حشره شناسي دكتر عبادي
13. جانور شناسي دكتر صفر عليزاده
14. درختان و درخچ هاي زينتي دكتر خليفي
15. نماتدهاي انگل گياهي جزوه دانشگاه تهران
16. حشره شناسي سيستماتيك دكتر آزمايش فر
17. كنه شناسي دكتر صبوري
18. قارچ شناسي دكتر نيكخواه
19. روش ها و وسايل تحقيق در حشره شناسي كشاورزي دكتر رسوليان
20. آفات مهم گياهان زراعي دكتر سراج
21. بيماري هاي گياهي دكتر فتوحي فر
22. اصول مبارزه با آفات دكتر رسوليان
23. اصول مبارزه با آفات گياهي دكتر طالبي چايچي
24. آفات مهم گياهان زراعي (غلات و علوفه) دكتر آزمايشفر
25. آفات مهم گياهان زراعي دكتر حدادي نژاد
26. سم شناسي دكتر حجازي
27. بيماري هاي گياهي دكتر حبيبي كوهي
28. آفات مهم گياهان زراعي (صنعتي، زراعي، حبوبات) دكتر رسوليان
29. اصول مبارزه با بيماري هاي گياهي دكتر احمدزاده
30. سيستماتيك گياهي دكتر وزوايي
31. سيستماتيك گياهي دكتر آذرنيوند
32. ريخت شناسي دكتر آذرنيوند
33. بيماري گياهي دكتر نيكخواه
34. اصلاح گل و گياهان زينتي (كتاب لاتين) دكتر نادري
35. تاريخ باغسازي در مهندسي فضاي سبز دكتر ارغواني
36. مديريت فضاي سبز دكتر كافي
37. كشت بافت و سلول گياهي دكتر بابالار
38. انسان و محيط دكتر اعتماد
39. مجموعه سوالات باغباني (75 الي 86) جزوه دانشگاه تهران
40. درختان و درخچه هاي زينتي لاتين جزوه دانشگاه تهران
41. گل هاي زينتي دكتر نادري
42. كتاب هورمون شناسي لاتين دكتر نادري
43. بيماري درختان ميوه (دانشگاه شيراز) دكتر ايزدپناه
44. ميوه كاري دكتر عبادي

خاكشناسي و آبياري
نام جزوه نام استاد
1. بيولوژيك خاك (اسلايد) دكتر عليخاني
2. حاصلخيزي خاك و كود دكتر ميرحسيني
3. حاصلخيزي خاك دكتر ميرحسيني
4. سنجش از راه دور دكتر سرمديان
5. خاكشناسي عمومي دكتر ميرحسين
6. خاكشناسي عمومي دكتر حيدري
7. روابط بيولوژي خاك دكتر ثباتي
8. سوال و جواب شيمي خاك تكميلي دكتر توفيقي
9. ميكروبيولوژيك خاك (اسلايد) دكتر عليخاني
10. روابط بيولوژيك تكميلي دكتر بشارتي
11. زبان تخصصي جزوه دانشگاه تهران
12. ميكروبيولوژيك خاك جزوه دانشگاه تهران
13. كاربرد راديوايزوتوپ ها در خاك شناسي دكتر ميرحسيني
14. شيمي تجزيه جزوه دانشگاه تهران
15. رده بندي خاك (تكميلي) دكتر حيدري
16. فيزيك خاك (تكميلي) جزوه دانشگاه تهران
17. شيمي خاك دكتر كلباسي
18. پيدايش و رده بندي خاك (تكميلي) دكتر محمودي
19. ساختمان و تراكم خاك جزوه دانشگاه تهران
20. رده بندي خاك و روابط بيولوژيك خاك و گياه جزوه دانشگاه تهران
21. محاسبات عددي دكتر خالقي
22. آبياري عمومي دكتر سهرابي

صنايع غذايي
نام جزوه نام استاد
1. كنسروسازي دكتر معيني
2. بسته بندي مواد غذايي دكتر موسوي
3. تكنولوژي قند دكتر لبافي
4. آشاميدني ها دكتر لبافي
5. صنايع تبديلي و غذايي و كشاورزي جزوه دانشگاه تهران
6. غلات دكتر يارمند
7. قنادي دكتر يارمند
8. تاريخچه نان و نانوايي دكتر يارمند
9. تكنولوژي گوشت دكتر يارمند
10. تكنولوژي شير دكتر احساني
11. تغذيه دكتر معيني
12. اصول تبديل و نگهداري دكتر يارمند
مشخصات آگهی
منقضی شده (غیر قابل مشاهده)
منقضی شده (غیر قابل مشاهده)
منقضی شده (غیر قابل مشاهده)
امير سنگکي
ثبت : پنج شنبه 8 مرداد 1388 | انقضاء : جمعه 4 دي 1388
ارسال پیام
تماس با آگهی‌دهنده ( امير سنگکي )
در مورد: منابع کنکور کارشناسي ارشد گرايشات کشاورزي و منابع طبيعي
نام شما
تلفن شما
پیام شما


جهت اطمینان؛ آدرس ip شما نیز، ارسال می‌شود.
آگهی های ویژه آموزش

فروش ویژه انتهای کنبوتونگ

نماینده انحصاری آنتن های کنبتنگ و تلفن های فنویل ...

طراحی وب سایت ، طراحی اپلیکیشن ، خدمات میزبانی وب و دامنه

اگر می‌خواهید سایتتان طراحی تکراری داشته باشد، اگر می‌خواهید وب‌سایتی معمولی داشته باشید، اگر بهینه بودن سایتتان برایتان اهمیتی ندارد، به سراغ طراحی وب‌سایت پایدار نیایید! در واحد ...

امداد رایانه مانی

انجام کلیه خدمات کامپیوتری و تعميرات كامپيوتر و شبکه در محل این خدمات شامل: نصب و راه اندازی سیستم های کامپیوتری شرکتها و کلیه موسسات دولتی و خصوصی نصب انواع ویندوز به همراه ن ...

کيوسک اطلاع رساني سها

شرکت سها پيمان – ساخت بدنه فلزي کيوسک کيوسک هاي اطلاع رساني همانند يک کامپيوتر داراي CPU, Hard, Ram, Monitor & Keyboard مي باشد. داراي تمام خصوصيات و کاربردهاي يک کامپيوتر مي با ...

ساخت کيس باتري و جعبه باطري سها

شرکت سها پيمان - سازنده رک و کيس باتري - ابعاد کابينت باتري (سانتي متر) يک طبقه (داخلي) 28 × 38 × 51 يک طبقه (خارجي) 35 × 43 × 55 دو طبقه (داخلي) 28 × 38 × 53 دو طب ...

نرم افزار طراحی الگو و برش مانی

برنامه طراحی الگو و برش مانی اولين نرم افزار طراحي شده ايراني به زبان فارسي داراي امکانات: بانک الگوهاي پايه بر اساس متدهاي مولر، متريک و گرلاوين-تعريف و ذخيره سازي سايزبندي شخصي ...

فروش لپ تاپ....

***{ جمعه ها هم در خدمت هستیم از ساعت 10 الی 16 }*** فروش انواع لپ تاپ با گارانتی های معتبر و به قیمت مناسب فروش ویژه تمامی مدل های به روز لپ تاپ برای تمامی گروه های شغلی ، ت ...

فروش لپ تاپ استوک ((( از 300 هزارتومان به بالا)))

گروه سپهر رایانه فروش انواع لپ تاپ های استوک در حد نو مخصوص امور اداری ، حسابداری ، بازی و... با برند های روز به قیمت های مناسب برای تمام گروهای جامعه مطابق با نوع فعالیت شخصی ، ...

دستگاه نوبت دهي سها

شرکت ساختارهاي ارتباطي سها پيمان – توليدکننده دستگاه نوبتدهي وايرلس قابليت نصب و راه اندازه در کليه سازمان ها اعم از بانک، پليس +10 ، دفتر پيشخوان خدمات دولت، بيمه و ... ويژگي ...

فروش لپ تاپ ایسوس با قیمت عالی

فروش اینترنتی لپ تاپ جدید ایسوس مدل K556UB با دو سال گارانتی معتبر در فروشگاه اینترنتی نگین خاورمیانه دارای نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره از وزارت صنعت، معدن و تجارت. لپ تاپ ASUS ...