:: منابع کنکور کارشناسي ارشد گرايشات کشاورزي و منابع طبيعي
منابع کنکور کارشناسي ارشد گرايشات کشاورزي و منابع طبيعي
توجه : علاوه بر جزوات زير تمامي جزوات مربوت منابع کنکور ارشد رشته هاي کشاورزي و منابع طبيعي که نام ان در ليست ذکر نشده است از طريق ما قابل تهيه ميباشد.
زراعت و اصلاح نباتات
نام جزوه نام استاد
1. زراعت عمومي ميراب زاده
2. زراعت نباتات روغني ميراب زاده
3. ديم كاري دكتر جهانسوز
4. بيماري هاي گياهي دانه روغني دكتر اخوت
5. كشت گياهان علوفه اي دكتر چايچي
6. خواص بيوفيزيكي محصولات كشاورزي دكتر طباطبايي فر
7. كنترل علفهاي هرز دكتر رسول زاده
8. اصلاح نباتات زراعي دكتر محمدي
9. ژنتيك مولكولي دكتر بوشهري
10. تجزيه آماري دكتر طالعي
توجه: تهيه هرگونه جزوات ديگر مورد نياز كه اسامي آنها در ليست نمي باشد با ذكر نام اساتيد مربوطه امكانپذير مي باشد.
ترويج
نام جزوه نام استاد
1. خواص فيزيكي و مكانيكي محصولات كشاورزي دكتر طباطبايي
2. روانشناسي تربيتي دكتر رضوانفر
3. توسعه اقتصادي دكتر كلانتري
4. نوآوري دكتر حجازي
5. مديريت ترويج و آموزش كشاورزي دكتر محمدي
6. تاريخچه ترويج و آموزش كشاورزي در جهان جزوه دانشگاه تهران
7. فناوري اطلاعاتي ارتباطي در ترويج دكتر فمي
8. توسعه پايدار روستايي دكتر فرج الله حسيني
9. آمار داده هاي پردازي دكتر فمي
10. سنجش و اندازه گيري دكتر فمي
11. زبان تخصصي دكتر رضوانفر
12. اقتصاد سنجي دكتر سلامي
13. مدل هاي ارتباط و اجزاي آن جزوه دانشگاه تهران
14. مديريت و منابع انساني جزوه دانشگاه تهران
15. سازمان هاي غيردولتي و مشاركتهاي مردمي دكتر اسدي
16. روش شناسي تحقيقي دكتر رضوانفر
17. فناوري آموزشي دكتر مختاريان
18. مديريت و منابع انساني لاتين

علوم دامي
نام جزوه نام استاد
1. پرورش گاوهاي شيري دكتر نيكخواه
2. تشريح و فيزيولوژي دام لاتين (عمومي)
3. مدل هاي خطي در اصلاح دام جزوه دانشگاه تهران
4. جوجه كشي (مرغداري كشوري) جزوه دانشگاه تهران
5. وضعيت توليد شير و گوشت قرمز در برنامه چهارم توسعه دكتر مردادي
6. ناهنجاري متابوليكي دكتر زاغري
7. تغذيه طيور دكتر يزدي
8. تغذيه نشخواركنندگان جزوه دانشگاه تهران
9. ژنتيك حيواني (اصلاح دام) دكتر اردشير نجاتي و صانعي
10. روش تحقيق جزوه دانشگاه تهران
11. پرورش بز دكتر يزدي
12. جوجه گوشتي جزوه دانشگاه تهران
13. فيزيولوژي رشد (كتاب لاتين)
14. اصلاح دام (تكميلي) استاد پاكدل (لاتين)
15. پرورش گاوهاي شيري دكتر نيكخواه
16. هورمون شناسي جزوه دانشگاه تهران
17. دامپروري عمومي دكتر زاغري
18. تشريح و فيزيولوژي دام دكتر ملك شاكري
19. رفتارشناسي حيوانات اهلي جزوه دانشگاه تهران
20. تغذيه تكميلي (كتاب لاتين)
21. تئوري مدل هاي خطي (كتاب لاتين)
22. تغذيه طيور استاد شيرازاد
23. روش هاي پيشرفته آماري دكتر مرادي

منابع طبيعي
نام جزوه نام استاد
1. خاكهاي مناطق خشك و نيمه خشك دكتر جعفري
2. هيدرولوژيك دكتر مهدوي
3. قوانين مديريت و محيط شيلات دكتر شامخي
4.سنگ شناسي دكتر فيضي نيا
5. جاده سازي دكتر مجنونيان
6. آناليز سيستم ها استاد ساروي
7. خاكشناسي عمومي دكتر جعفري
8. قوانين و مقرارت شيلات دكتر شامخي
9. رياضيات مهندسي دكتر ميرزايي
10. شناخت هوا و اقليم جزوه دانشگاه تهران
11. نكات كليدي ماهي شناسي دكتر مروي برنا
12. مبارزه بيولوژيك با فرسايش دكتر جعفري
13. تبادلات فسفر و نيتروژن در استخرهاي پرورش ماهي جزوه دانشگاه تهران
14. اكوسيستم مناطق بياباني جزوه دانشگاه تهران

باغباني و گياهپزشكي
نام جزوه نام استاد
1. باغباني عمومي دكتر نادري
2. گلكاري دكتر نادري
3. طراحي پارك و پارك سازي دكتر جاني پور
4. بيوشيمي دكتر بابالار
5. سبزي كاري خصوصي دكتر كاشي
6. اصلاح سبزي دكتر كاشي
7. ميوه هاي گرمسيري (خرما) جزوه دانشگاه تهران
8. فيزيولوژي گياهي دكتر مستوفي
9. فيزيولوژي پس از برداشت دكتر بابالار
10. مبارزه بيولوژيك (IPM) دكتر طلايي
11. آفات مهم درختان ميوه دكتر سراج
12. حشره شناسي دكتر عبادي
13. جانور شناسي دكتر صفر عليزاده
14. درختان و درخچ هاي زينتي دكتر خليفي
15. نماتدهاي انگل گياهي جزوه دانشگاه تهران
16. حشره شناسي سيستماتيك دكتر آزمايش فر
17. كنه شناسي دكتر صبوري
18. قارچ شناسي دكتر نيكخواه
19. روش ها و وسايل تحقيق در حشره شناسي كشاورزي دكتر رسوليان
20. آفات مهم گياهان زراعي دكتر سراج
21. بيماري هاي گياهي دكتر فتوحي فر
22. اصول مبارزه با آفات دكتر رسوليان
23. اصول مبارزه با آفات گياهي دكتر طالبي چايچي
24. آفات مهم گياهان زراعي (غلات و علوفه) دكتر آزمايشفر
25. آفات مهم گياهان زراعي دكتر حدادي نژاد
26. سم شناسي دكتر حجازي
27. بيماري هاي گياهي دكتر حبيبي كوهي
28. آفات مهم گياهان زراعي (صنعتي، زراعي، حبوبات) دكتر رسوليان
29. اصول مبارزه با بيماري هاي گياهي دكتر احمدزاده
30. سيستماتيك گياهي دكتر وزوايي
31. سيستماتيك گياهي دكتر آذرنيوند
32. ريخت شناسي دكتر آذرنيوند
33. بيماري گياهي دكتر نيكخواه
34. اصلاح گل و گياهان زينتي (كتاب لاتين) دكتر نادري
35. تاريخ باغسازي در مهندسي فضاي سبز دكتر ارغواني
36. مديريت فضاي سبز دكتر كافي
37. كشت بافت و سلول گياهي دكتر بابالار
38. انسان و محيط دكتر اعتماد
39. مجموعه سوالات باغباني (75 الي 86) جزوه دانشگاه تهران
40. درختان و درخچه هاي زينتي لاتين جزوه دانشگاه تهران
41. گل هاي زينتي دكتر نادري
42. كتاب هورمون شناسي لاتين دكتر نادري
43. بيماري درختان ميوه (دانشگاه شيراز) دكتر ايزدپناه
44. ميوه كاري دكتر عبادي

خاكشناسي و آبياري
نام جزوه نام استاد
1. بيولوژيك خاك (اسلايد) دكتر عليخاني
2. حاصلخيزي خاك و كود دكتر ميرحسيني
3. حاصلخيزي خاك دكتر ميرحسيني
4. سنجش از راه دور دكتر سرمديان
5. خاكشناسي عمومي دكتر ميرحسين
6. خاكشناسي عمومي دكتر حيدري
7. روابط بيولوژي خاك دكتر ثباتي
8. سوال و جواب شيمي خاك تكميلي دكتر توفيقي
9. ميكروبيولوژيك خاك (اسلايد) دكتر عليخاني
10. روابط بيولوژيك تكميلي دكتر بشارتي
11. زبان تخصصي جزوه دانشگاه تهران
12. ميكروبيولوژيك خاك جزوه دانشگاه تهران
13. كاربرد راديوايزوتوپ ها در خاك شناسي دكتر ميرحسيني
14. شيمي تجزيه جزوه دانشگاه تهران
15. رده بندي خاك (تكميلي) دكتر حيدري
16. فيزيك خاك (تكميلي) جزوه دانشگاه تهران
17. شيمي خاك دكتر كلباسي
18. پيدايش و رده بندي خاك (تكميلي) دكتر محمودي
19. ساختمان و تراكم خاك جزوه دانشگاه تهران
20. رده بندي خاك و روابط بيولوژيك خاك و گياه جزوه دانشگاه تهران
21. محاسبات عددي دكتر خالقي
22. آبياري عمومي دكتر سهرابي

صنايع غذايي
نام جزوه نام استاد
1. كنسروسازي دكتر معيني
2. بسته بندي مواد غذايي دكتر موسوي
3. تكنولوژي قند دكتر لبافي
4. آشاميدني ها دكتر لبافي
5. صنايع تبديلي و غذايي و كشاورزي جزوه دانشگاه تهران
6. غلات دكتر يارمند
7. قنادي دكتر يارمند
8. تاريخچه نان و نانوايي دكتر يارمند
9. تكنولوژي گوشت دكتر يارمند
10. تكنولوژي شير دكتر احساني
11. تغذيه دكتر معيني
12. اصول تبديل و نگهداري دكتر يارمند
مشخصات آگهی
منقضی شده (غیر قابل مشاهده)
منقضی شده (غیر قابل مشاهده)
منقضی شده (غیر قابل مشاهده)
امير سنگکي
ثبت : پنج شنبه 8 مرداد 1388 | انقضاء : جمعه 4 دي 1388
ارسال پیام
تماس با آگهی‌دهنده ( امير سنگکي )
در مورد: منابع کنکور کارشناسي ارشد گرايشات کشاورزي و منابع طبيعي
نام شما
تلفن شما
پیام شما


جهت اطمینان؛ آدرس ip شما نیز، ارسال می‌شود.
آگهی های ویژه آموزش

فروش پچ کورد یونیکام پچ کابل یونیکام اورجینال تهران 88951117

Tech کابل شبکه یا پچ کابل به کابلهایی اطلاق می شود که از ان برای انتقال دیجیتال اطلاعات استفاده کرد. انواع کابل شبکه از لحاظ محافظ:کابل UTP: کابل شبکه بدون غلاف محافظ،کابل STP: کا ...

پچ کابل یونیکام اورجینال تهران 88958489

Tech پچ کوردهای فیبر نوری یونیکام را می‌توان در طول‌های مختلف و با هر کانکتور استانداردی یافت که به دو صورت multimode یا singlemode با سایزهای 50/125 و 62.5/125 موجود می‌باشند. ف ...

خانه سخت افزار

مجتمع تعمیراتی خانه سخت افزار تعمیرات کلیه برند های لپ تاپ .پرینتر. تبلت تنها در این مجموعه.(فروش قطعات لپ تاپ )فروش اقساطی لپ تاپ ...

طراحی سایت و سئو و پرتال

طراحی تخصصی انواع سایت،بهینه سازی،سئو،پرتال،خدمات اختصاصی هاست و دامنه رایگان، پشتیبانی 24ساعته حتی در ایام تعطیل رسمی،مشاوره و آموزش رایگان و... توسط شرکت ارتباطات الکترونیک آرنوش ...

مرکز تخصصی تعمیر لپ تاپ در کرج

مرکز تخصصی تعمیرات لپ تاپ در کرج سخت افزار-نرم افزار-نصب ویندوز و درایورها-تعویض کلیه قطعات لپ تاپ(ال سی دی- ...

یک سایت سراسر خنده

با ما بخندید ، با ما هم کاری کنید و مطرح شوید ...

بازی کلش

,jbkhgvhjjhjcv ...

طراحی و راه اندازی وب سایت ارزان

طراحی و راه اندازی وب سایت ارزان فقط 650 هزار تومان برای معرفی محصولات و خدمات خود نیاز به هزینه های گزاف نیست...جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. ...

کامپیوتر شخصی Game کامل + مانیتور + کیبورد

سیستم خانگی گیم قدرتمند , بسیار کم کارکرد و نو رم 4 گیگ , هارد 500 , گرافیک 2 گیگ , سی پی یو E7400 مانیتور 19 اینچ LG , + کیبورد و اسپیکر 3 تکه ...

فروشگاه اینترنتی گیل بار عرضه کننده محصولات بومی استان گیلان

افتتاح بزرگترین و اولین فروشگاه مجازی استان گیلان - شما عزیزان دیگر نیازی به سفر گیلان برای خرید های خود نیستید . کافیست با ما همراه باشید ...