ورود اعضاء
آمار
تبلیغ بازدید تاریخ
30 95,091 94/11/24
11 119,600 94/11/23
27 133,193 94/11/22
47 120,919 94/11/21
50 124,976 94/11/20
37 109,218 94/11/19
51 113,835 94/11/18
90 118,654 94/11/17
20 105,619 94/11/16
25 120,765 94/11/15
:: منابع کنکور کارشناسي ارشد گرايشات کشاورزي و منابع طبيعي
منابع کنکور کارشناسي ارشد گرايشات کشاورزي و منابع طبيعي
توجه : علاوه بر جزوات زير تمامي جزوات مربوت منابع کنکور ارشد رشته هاي کشاورزي و منابع طبيعي که نام ان در ليست ذکر نشده است از طريق ما قابل تهيه ميباشد.
زراعت و اصلاح نباتات
نام جزوه نام استاد
1. زراعت عمومي ميراب زاده
2. زراعت نباتات روغني ميراب زاده
3. ديم كاري دكتر جهانسوز
4. بيماري هاي گياهي دانه روغني دكتر اخوت
5. كشت گياهان علوفه اي دكتر چايچي
6. خواص بيوفيزيكي محصولات كشاورزي دكتر طباطبايي فر
7. كنترل علفهاي هرز دكتر رسول زاده
8. اصلاح نباتات زراعي دكتر محمدي
9. ژنتيك مولكولي دكتر بوشهري
10. تجزيه آماري دكتر طالعي
توجه: تهيه هرگونه جزوات ديگر مورد نياز كه اسامي آنها در ليست نمي باشد با ذكر نام اساتيد مربوطه امكانپذير مي باشد.
ترويج
نام جزوه نام استاد
1. خواص فيزيكي و مكانيكي محصولات كشاورزي دكتر طباطبايي
2. روانشناسي تربيتي دكتر رضوانفر
3. توسعه اقتصادي دكتر كلانتري
4. نوآوري دكتر حجازي
5. مديريت ترويج و آموزش كشاورزي دكتر محمدي
6. تاريخچه ترويج و آموزش كشاورزي در جهان جزوه دانشگاه تهران
7. فناوري اطلاعاتي ارتباطي در ترويج دكتر فمي
8. توسعه پايدار روستايي دكتر فرج الله حسيني
9. آمار داده هاي پردازي دكتر فمي
10. سنجش و اندازه گيري دكتر فمي
11. زبان تخصصي دكتر رضوانفر
12. اقتصاد سنجي دكتر سلامي
13. مدل هاي ارتباط و اجزاي آن جزوه دانشگاه تهران
14. مديريت و منابع انساني جزوه دانشگاه تهران
15. سازمان هاي غيردولتي و مشاركتهاي مردمي دكتر اسدي
16. روش شناسي تحقيقي دكتر رضوانفر
17. فناوري آموزشي دكتر مختاريان
18. مديريت و منابع انساني لاتين

علوم دامي
نام جزوه نام استاد
1. پرورش گاوهاي شيري دكتر نيكخواه
2. تشريح و فيزيولوژي دام لاتين (عمومي)
3. مدل هاي خطي در اصلاح دام جزوه دانشگاه تهران
4. جوجه كشي (مرغداري كشوري) جزوه دانشگاه تهران
5. وضعيت توليد شير و گوشت قرمز در برنامه چهارم توسعه دكتر مردادي
6. ناهنجاري متابوليكي دكتر زاغري
7. تغذيه طيور دكتر يزدي
8. تغذيه نشخواركنندگان جزوه دانشگاه تهران
9. ژنتيك حيواني (اصلاح دام) دكتر اردشير نجاتي و صانعي
10. روش تحقيق جزوه دانشگاه تهران
11. پرورش بز دكتر يزدي
12. جوجه گوشتي جزوه دانشگاه تهران
13. فيزيولوژي رشد (كتاب لاتين)
14. اصلاح دام (تكميلي) استاد پاكدل (لاتين)
15. پرورش گاوهاي شيري دكتر نيكخواه
16. هورمون شناسي جزوه دانشگاه تهران
17. دامپروري عمومي دكتر زاغري
18. تشريح و فيزيولوژي دام دكتر ملك شاكري
19. رفتارشناسي حيوانات اهلي جزوه دانشگاه تهران
20. تغذيه تكميلي (كتاب لاتين)
21. تئوري مدل هاي خطي (كتاب لاتين)
22. تغذيه طيور استاد شيرازاد
23. روش هاي پيشرفته آماري دكتر مرادي

منابع طبيعي
نام جزوه نام استاد
1. خاكهاي مناطق خشك و نيمه خشك دكتر جعفري
2. هيدرولوژيك دكتر مهدوي
3. قوانين مديريت و محيط شيلات دكتر شامخي
4.سنگ شناسي دكتر فيضي نيا
5. جاده سازي دكتر مجنونيان
6. آناليز سيستم ها استاد ساروي
7. خاكشناسي عمومي دكتر جعفري
8. قوانين و مقرارت شيلات دكتر شامخي
9. رياضيات مهندسي دكتر ميرزايي
10. شناخت هوا و اقليم جزوه دانشگاه تهران
11. نكات كليدي ماهي شناسي دكتر مروي برنا
12. مبارزه بيولوژيك با فرسايش دكتر جعفري
13. تبادلات فسفر و نيتروژن در استخرهاي پرورش ماهي جزوه دانشگاه تهران
14. اكوسيستم مناطق بياباني جزوه دانشگاه تهران

باغباني و گياهپزشكي
نام جزوه نام استاد
1. باغباني عمومي دكتر نادري
2. گلكاري دكتر نادري
3. طراحي پارك و پارك سازي دكتر جاني پور
4. بيوشيمي دكتر بابالار
5. سبزي كاري خصوصي دكتر كاشي
6. اصلاح سبزي دكتر كاشي
7. ميوه هاي گرمسيري (خرما) جزوه دانشگاه تهران
8. فيزيولوژي گياهي دكتر مستوفي
9. فيزيولوژي پس از برداشت دكتر بابالار
10. مبارزه بيولوژيك (IPM) دكتر طلايي
11. آفات مهم درختان ميوه دكتر سراج
12. حشره شناسي دكتر عبادي
13. جانور شناسي دكتر صفر عليزاده
14. درختان و درخچ هاي زينتي دكتر خليفي
15. نماتدهاي انگل گياهي جزوه دانشگاه تهران
16. حشره شناسي سيستماتيك دكتر آزمايش فر
17. كنه شناسي دكتر صبوري
18. قارچ شناسي دكتر نيكخواه
19. روش ها و وسايل تحقيق در حشره شناسي كشاورزي دكتر رسوليان
20. آفات مهم گياهان زراعي دكتر سراج
21. بيماري هاي گياهي دكتر فتوحي فر
22. اصول مبارزه با آفات دكتر رسوليان
23. اصول مبارزه با آفات گياهي دكتر طالبي چايچي
24. آفات مهم گياهان زراعي (غلات و علوفه) دكتر آزمايشفر
25. آفات مهم گياهان زراعي دكتر حدادي نژاد
26. سم شناسي دكتر حجازي
27. بيماري هاي گياهي دكتر حبيبي كوهي
28. آفات مهم گياهان زراعي (صنعتي، زراعي، حبوبات) دكتر رسوليان
29. اصول مبارزه با بيماري هاي گياهي دكتر احمدزاده
30. سيستماتيك گياهي دكتر وزوايي
31. سيستماتيك گياهي دكتر آذرنيوند
32. ريخت شناسي دكتر آذرنيوند
33. بيماري گياهي دكتر نيكخواه
34. اصلاح گل و گياهان زينتي (كتاب لاتين) دكتر نادري
35. تاريخ باغسازي در مهندسي فضاي سبز دكتر ارغواني
36. مديريت فضاي سبز دكتر كافي
37. كشت بافت و سلول گياهي دكتر بابالار
38. انسان و محيط دكتر اعتماد
39. مجموعه سوالات باغباني (75 الي 86) جزوه دانشگاه تهران
40. درختان و درخچه هاي زينتي لاتين جزوه دانشگاه تهران
41. گل هاي زينتي دكتر نادري
42. كتاب هورمون شناسي لاتين دكتر نادري
43. بيماري درختان ميوه (دانشگاه شيراز) دكتر ايزدپناه
44. ميوه كاري دكتر عبادي

خاكشناسي و آبياري
نام جزوه نام استاد
1. بيولوژيك خاك (اسلايد) دكتر عليخاني
2. حاصلخيزي خاك و كود دكتر ميرحسيني
3. حاصلخيزي خاك دكتر ميرحسيني
4. سنجش از راه دور دكتر سرمديان
5. خاكشناسي عمومي دكتر ميرحسين
6. خاكشناسي عمومي دكتر حيدري
7. روابط بيولوژي خاك دكتر ثباتي
8. سوال و جواب شيمي خاك تكميلي دكتر توفيقي
9. ميكروبيولوژيك خاك (اسلايد) دكتر عليخاني
10. روابط بيولوژيك تكميلي دكتر بشارتي
11. زبان تخصصي جزوه دانشگاه تهران
12. ميكروبيولوژيك خاك جزوه دانشگاه تهران
13. كاربرد راديوايزوتوپ ها در خاك شناسي دكتر ميرحسيني
14. شيمي تجزيه جزوه دانشگاه تهران
15. رده بندي خاك (تكميلي) دكتر حيدري
16. فيزيك خاك (تكميلي) جزوه دانشگاه تهران
17. شيمي خاك دكتر كلباسي
18. پيدايش و رده بندي خاك (تكميلي) دكتر محمودي
19. ساختمان و تراكم خاك جزوه دانشگاه تهران
20. رده بندي خاك و روابط بيولوژيك خاك و گياه جزوه دانشگاه تهران
21. محاسبات عددي دكتر خالقي
22. آبياري عمومي دكتر سهرابي

صنايع غذايي
نام جزوه نام استاد
1. كنسروسازي دكتر معيني
2. بسته بندي مواد غذايي دكتر موسوي
3. تكنولوژي قند دكتر لبافي
4. آشاميدني ها دكتر لبافي
5. صنايع تبديلي و غذايي و كشاورزي جزوه دانشگاه تهران
6. غلات دكتر يارمند
7. قنادي دكتر يارمند
8. تاريخچه نان و نانوايي دكتر يارمند
9. تكنولوژي گوشت دكتر يارمند
10. تكنولوژي شير دكتر احساني
11. تغذيه دكتر معيني
12. اصول تبديل و نگهداري دكتر يارمند
مشخصات آگهی
منقضی شده (غیر قابل مشاهده)
منقضی شده (غیر قابل مشاهده)
منقضی شده (غیر قابل مشاهده)
امير سنگکي
ثبت : پنج شنبه 8 مرداد 1388 | انقضاء : جمعه 4 دي 1388
ارسال پیام
تماس با آگهی‌دهنده ( امير سنگکي )
در مورد: منابع کنکور کارشناسي ارشد گرايشات کشاورزي و منابع طبيعي
نام شما
تلفن شما
پیام شما


جهت اطمینان؛ آدرس ip شما نیز، ارسال می‌شود.
آگهی های مرتبط

کتاب زبان تیرخلاص ویژه کنکوریها

کتاب "تیر خلاص" برای دانش اموزان سال سوم و کنکور به خصوص کنکوری ها می باشد.در این کتاب کلمات زبان انگلیسی کنکور به شیوه ای نوین و جالب آورده شده تا دانش اموزان فقط در 7روز و بدون ف ...

کیمیا فکر بزرگ خدمات آموزشی شهرسازی

ارائه بسته های آموزشی تحصیلات تکمیلی شهرسازی کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی آموزش نرم افزارهای تخصصی شهرسازی کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری طراحی ...

مؤسسه هونر مرجع تخصصی کنکور هنر کارشناسی و کارشناسی ارشد

مرجع تخصصی کنکور هنر کارشناسی و کارشناسی ارشد با مجوز رسمی آموزش و پرورش ...

مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی

با عضویت در گروه آموزشی اندیشه گستر نوین برنامه ریزی تحصیلی خود را در تمام پایه ها به ما بسپارید. در صورت عضویت در این گروه آموزشی کلاس های خصوصی ، مشاوره های تحصیلی و انتخاب رشتۀ ...

کتاب تست رایگان

داوطلبین عزیز آزمون های دکترای تخصصی، کارشناسی ارشد و کاردانی به کارشناسی علوم پزشکی می توانند با ثبت نام پکیج آموزشی نخبگان کتاب تست به صورت رایگان دریافت نمایند. برای کسب اطلاع ...

کتاب تست رایگان

داوطلبین عزیز آزمون های دکترای تخصصی، کارشناسی ارشد و کاردانی به کارشناسی علوم پزشکی می توانند با ثبت نام پکیج آموزشی نخبگان کتاب تست به صورت رایگان دریافت نمایند. برای کسب اطلاع ...

جزوات ارشد آناتومی(علوم تشریحی)

خدمات آموزشي نخبگان ویژه آزمون ارشد آناتومی(علوم تشریحی): جزوات طلایی آناتومی، آزمون های مرحله ای آناتومی و مشاوره تخصصی ارشد آناتومی. جزوات ارشد آناتومی شامل دروس: 1- بافت شناسی ...

کتاب طلایی تست تغذیه مدرن 2014

این کتاب: - حاوی تست های تالیفی - پاسخنامه کاملا تشریحی - در برگیرنده فصول مهم کتاب تغذیه مدرن ویرایش 2014 برای آزمون ارشد و دکتری رشته تغذیه جهت کسب اطلاعات بیشتر داوطلبی ...

تخفیف، ویژه آزمون ارشد وزارت بهداشت

%25 تخفیف + کتاب تست رایگان عیدی نخبگان به داوطلبین ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت جزوات طلایی - آزمون مرحله ای - کتاب تست مشاور: دکتر دعایی رشته های تحت پوشش: تغذیه- علوم بهدا ...

تخفیف، ویژه آزمون ارشد وزارت بهداشت

%25 تخفیف + کتاب تست رایگان عیدی نخبگان به داوطلبین ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت جزوات طلایی - آزمون مرحله ای - کتاب تست مشاور: دکتر دعایی رشته های تحت پوشش: تغذیه- علوم بهدا ...
آگهی های ویژه کنکور

فروش جزوات ارشدعلوم سياسي سنجش تکميلي 93

فروش جزوات سنجش تکميلي علوم سياسي سال 90با قيمت بسيار مناسب تضمين قبولي 100% ارسال رايگان شهرستان شامل: 1-- زبان عمومي وتخصصي 2- مباني علم سياست 3-جامعه شناسي سياسي 4- ...

مشاور املاک امين اصفهان

خريد .فروش.رهن و اجاره املاک .باغ. زمين.در بهترين نقاط اصفهان داراي پروانه عضويت از اتحاديه املاک. املاک امين امين شماست! 03112656652 ...

فروش جزوات ارشد ادبيات از سنجش تکميلي 93

جزوات کامل مجموعه زبان وادبيات فارسي از موسسه سنجش تکميلي با قيمت بسيار مناسب به فروش ميرسد. ارسال رايگان شهرستان تضمين قبولي 100% امکان خريد مجدد از خود شما شامل: -زبان عمو ...

بهترين خريداريا معاوضه جزوات پارسه.سنجش يا ماهان

توجه به قيمت بسيار زياذ جزوات موسسات پارسه.سنجش تکميلي.ماهان و نظر به اين که اکثر طيف شرکت کننده در آزمونهاي کارشناسي يا ارشد را داوطلباني تشکيل ميدهند که هنوز به وسع ولي براي ته ...

فروش کاملترين جزوات ارشد مکانيک 93

جزوات کامل ارشد مکانيک قابل استفاده براي تمام گرايشها با قيمت بسيار مناسب به فروش ميرسد.اين جزوات از بهترين اساتيد و موسسات گردآوري شده و شمارا از صرف هزينه و وقت زياد بي نياز ميک ...

فروش جزوات ارشد مواد 93از پارسه

جزوات ارشد پارسه سال 93از موسسه پارسه با قيمت بسيار مناسب يه فروش ميرسد. تضمين قبولي 100% ارسال رايگان شهرستانها امکان خريد مجددازخودشما و..... ليست جزوات به همراه فصول آنها د ...

فروش جزوات ارشد تربيت يدني 93ازسنجش تکميلي

- زبان عمومي و تخصصي 2-فيزيولوژي و تغذيه ورزش 3- آمار سنجش واندازه گيري در تربيت بدني 4- حركت شناسي وبيو مكانيك ورزشي 5- رشد ويادگيري حركتي 6- حركات اصلاحي وآسيب شنا ...

مرکز مشاوره تحصیلی و کنکور(دبیرستان- کارشناسی ارشد- دکتری)

مرکز مشاوره تحصیلی و کنکور(دبیرستان- کارشناسی ارشد- دکتری) آموزش تست زنی کنکور با کمترین معلومات تست زنی با روش مهندسی معکوس مشاوره کنکور و برنامه ریزی تحصیلی (در تمامی مقاطع و ...

فروش جزوات اصلي (دست دوم تميز) مديريت بازرگاني 93پارسه

جزوات دست دوم (اصلي و نه کپي !!)مديريت بازرگاني 92پارسه با قيمت بسيار مناسب به فروش ميرسد .لازم به توضيح دوستان عزيز کتابهاي امسال مديريت بازرگاني پارسه ويرايش خورده و مثلا آمار ...

جزوات ارشد پرستاري

دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناسي ارشد پرستاري همراه با پاسخ آزمون کارشناسي ارشد پرستاري هر ساله از سوي وزارت بهداشت در پنج شنبه آخرين هفته خردادماه برگزار مي شود، و ش ...
آگهی های ویژه آموزش

فروش خودپرداز atm

يک دستگاه خودپرداز مارک راويس پرداز در حال کار بفروش مي رسد خودپرداز بانک خودپرداز دفاتر پيشخوان دولت قيمت خودپرداز راويس خريد atm خودپرداز بانکي خودپرداز TS-4210 ...

طراحی سایت سریع و آسان

طراحي سايت خبري،فروشگاهي،شرکتي و شخصي و .... در صورت تمايل شما مي توانيم سايت تان را با وردپرس هم طراحي کرده و تحويلتان دهيم! فقط کافي است تماس بگيريد. ...

انجام پروژه های رشته برق با کمترین قیمت و بالاترین کیفیت تضمینی+ توشیحات و گزارشکار کامل

انجام پروژه های رشته برق با کمترین قیمت و بالاترین کیفیت تضمینی+ توشیحات و گزارشکار کامل AVR,matlab,psat,Ads توسط تیم دانشجویی از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ...

پیوندان

سرگرمی، بازی، طنز، خبر و رسانه، پیوندهای شنیدنی، پیوندها در سایت ها، شعر و شاعر ، چراغ ها را روشن کنید، ... ...

بانک اينترنتي املاک افشاري درقم

خريدوفروش-رهن واجاره-معاوضه-مشاوره-کارشناسي تنطيم قولنامه هاي توافقي با کد رهگيري و تخفيف ويژه ارزيابي ساختمان توسط متخصص مجرب فعاليت درمحدوده خيابان آذر،گلزار،چهارمردان شهيد ...

ميزباني وب -هاست و دامين

سي پکت مرکز تخصصي ميزباني وب سايت هاستينگ و ثبت دامنه هاي اينترنتي نامحدود: فضا و پهناي باند مصرفي نامحدود:اکانت ايميل و بانک اطلاعاتي نامحدود:در زمان درخواست پشتيباني 365/ ...

نرم افزار جامع مديريت تعاوني هاي مسکن

نرم افزار مهر ويژه تعاوني هاي مسکن با قابليت امتيازبندي و رتبه بندي اعضا و مديريت مالي تعاوني شما هم به جمع 500 مديرعاملي بپيونديد که از اين نرم افزار استفاده مي کنند. اغلب اين مد ...

شیک و پیکا

مجله تفریحی-سرگرمی-آموزشی "شیک و پیکا" ، با ارائه مطالب به روز و مفید برای بازدیدکنندگان محترم ، توانسته گامی بزرگ در جهت بالا بردن معلومات مورد نیاز خوانندگان خود و پر کردن اوغات ...

مجموعه نرم افزار های شرکت مهندسی رمز نگار

آنچه دیگران نمی توانند از ما بخواهید جهت تبلیغ و خرید نرم افزاربا بهترین کیفیت و قیمت مناسب که به تایید شورای عالی انفورماتیک و رسانه های دیجیتال رسیده ، رایگان با کارشناسان شرکت ...

پروژه سایت خبر ورزشی (وب)

این پروژه با زبان php نوشته شده و همچنین از Java Script, CSS و PHP نیز استفاده شده. شما میتونین خبرها رو حذف و درج کنین.نظرات کاربران و ... داره که یک سایت حرفه ای هست. این پرو ...